Penjelasan Mengenai Uban Rasulullah Saw Menurut Kitab Asy-Syama-ilul Muhammadiyah


Penjelasan mengenai uban Rasulullah Saw. merupakan informasi penting bagi kita umatnya yang sangat mencintai beliau. Dari dulu Rasulullah memang sangat dicintai rakyat dan juga para sahabatnya. Bahkan perhatian para sahabat pun sangat detail sekali, yang mana itu merupakan sebagai salah satu ungkapan perhatian mereka kepada pemimpin umat ini.

Saking detailnya, bahkan jumlah rambut uban Rasulullah Saw ketika beliau wafat dihitung oleh salah seorang sahabat. Sobat juga tentu penasaran menngenai hal ini bukan.

Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas tentang uban Nabi Muhammad Saw. Dimana hal ini telah dibahas lengkap  oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Asy-Syama-ilul Muhammadiyah. Kitab tersebut telah alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia oleh M.Tarsyi Hawi dengan editor H. A.A Dahlan, H.M.D Dahlan, dan Anwar Yusro, diterbitkan oleh CV Penerbit Diponegoro tahun 1986, dengan judul buku Pribadi dan Budi Pekerti Rasulullah Saw. Berikut ulasannya :

Baca Juga : Penjelasan Lengkap Mengenai Rambut Rasulullah Saw

Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik r.a.:


Pernahkah Rasulullah saw. menyemir rambutnya yang telah beruban?
Anas bin Malik menjawab, �Tidak sampai demikian. Hanya beberapa lembar uban saja di pelipisnya.� Namun Abu Bakar r.a. pemah mewarnai (rambutnya yang memutih) dengan daun pacar dan katam

Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar dari Abu Daud dari Hammam yang bersumber dari Qatadah.

Keterangan : Katam adalah sejenis tumbuhan yang biasa digunakan untuk memerahi rambut sedangkan warnanya merah tua.
Anas bin Malik r.a. mengemukakan :


Aku tidak mendapatkan lebih dari 14 lembar uban yang tumbuh di kepala dan jenggot Rasulullah saw..

Diriwayatkan oleh Ishaq bin Manshur dan Yahya bin Musa dari 'Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Tsabit yang bersumber dari Anas bin Malik r.a..

Dalam suatu riwayat, Simak bin Harb r.a. mengungkapkan, aku mendengar Jabir bin Samurah r.a. menjelaskan, setelah ia ditanya tentang uban, Rasulullah saw.

Apabila Rasulullah saw. meminyaki rambut kepalanya, maka tidak terlihat uban di kepalanya. Sedangkan bila tidak meminyakinya, terlihatlah sedikit uban di kepalanya.

Diriwayatkan oleh Muhammad bin Mutsanna dari Abu Daud ath-Thayalisi dari Syu�bah yang bersumber dari Simak bin Harb r.a..

Dalam suatu riwayat, Ibnu 'Umar r.a mengungkapkan:

Uban Rasulullah saw. hanya sekitar 20 lembar saja.

Diriwayatkan oleh Muhammad bin 'Umar bin al-Walid aI-Kindi al-Kufi dari Yahya bin Adam dari Syarik dari 'Ubaidullah bin Umar dari Nafi' yang bersumber dari Ibnu 'Umar r.a..
Ket : Ibnu 'Umar r.a. nama lengkapnya adalah Abu �Abdurrahma 'Abdullah. la adalah putra 'Umar bin Khaththab r.a. yang dilahirkan tak lama setelah Nabi Muhammad saw. diangkat menjadi Rasul. Ia banyak sekali meriwayatkan hadits dan wafat pada tahun 73 atau 74 H.
Dalam suatu riwayat Ibnu 'Abbas r.a. mengemukakan:Abu Bakar r.a. berkata. �Wahai Rasulullah, sungguh Anda telah beruban!" Rasulullah saw. bersabda. �Surah Hud, surah al-Waqi'ah, surah al-Mursalat, surah 'Amma Yatasa-alun dan surah ldzasy syamsu kuwwirat. menyebabkan aku beruban."

Diriwayatkan oleh Abu Kuraib Muhammad bin al-A'la dari Muawiyah bin Hisyam dari Syiban dari Abu Ishaq dari Ikrimah yang bersumber dari Ibnu 'Abbas r.a..

Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Abu Juhaifah r.a dikemukakan bahwa para shahabat berkata: 
Wahai Rasulullah, kami melihat Anda sungguh telah beruban. Rasulullah saw. bersabda. �Surah Hud dan beberapa surah sebangsanya (telah menyebabkan aku beruban).� Diriwayatkan oleh Sufyan bin Waki' dari Muhammad bin Basyar dari Ali bin Shalih dari Abu Ishaq yang bersumber dan Abu Juhaifah r.a.

Ket : Abu Juhaifah adalah Wahab as-Sawa bin Amir bin Sha'sha'-ah al-Kufi. Ia adalah seorang sahabat yang masyhur. Menurut adz-Dzahabi, ia adalah rawi yang tsiqat (kuat hafalan dan terpercaya). Ia wafat pada tahun 74 H.
Abu Ramtsah al-Taimi Taymur Rabbab r.a. bercerita: Aku bersama anakku menemui Nabi saw. Tatkala aku melihatnya aku pun berkata kepada anakku:

Inilah Nabiyyullah saw. ......
Ia mengenakan dua helai pakaian berwarna hijau. Rambutnya telah ditumbuhi uban dan ubannya berwarna merah�.

Diriwayatkan oleh 'Ali bin Hujr dari Su�aib bin Shafwan dari 'Abdul Malik bin 'Umair dari Iyadl Laqith al-Ajali yang bersumber dari Abu Ramtsah at-Taimi Taymur Rabbah r.a..

Ket : Uban Rasulullah Saw. berwarna merah karena rambutnya disemir dengan pacar.
Pernah ada yang bertanya kepada Jabir bin Samurah r.a. perihal uban di kepala Rasulullah saw. ia menjawab:

Di kepala Rasulullah saw. tidak terdapat uban, kecuali beberapa lembar pada belahan kepalanya (sisirannya). Apabila ia memakai minyak, maka tertutuplah uban itu karena minyak.

Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani' dari Suraij bin Nu'man dari Hammad bin Salamah yang bersumber dari Simak bin. Harb r.a.. 

Baca Selanjutnya : Penjelasan Lengkap Mengenai Semir Rambut Rasulullah Saw.

Demikian penjelasan mengenai uban Rasulullah Saw, jangan lupa share agar semakin bermanfaat untuk soudara-soudara kita.. Bagi Anda yang ingin membaca semua isi kitab Asy-Syama-ilul Muhammadiyyah yang membahas lengkap, Pribadi dan Budi Pekerti Rasulullah SAW, silahkan bisa klik di sini.

Belum ada Komentar untuk "Penjelasan Mengenai Uban Rasulullah Saw Menurut Kitab Asy-Syama-ilul Muhammadiyah "

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel