Do�a Rasulullah SAW Sebelum dan Sesudah Makan Menurut Kitab Asy-Syama-ilul Muhammadiyyah


Do'a Rasulullah saw. sebelum makan merupakan informasi penting, sebab makan merupakan salah satu aktivitas rutin kita setiap harinya. Selain agar bisa sesuai sunah, tentu dengan membaca do'a sebelum makan, dan doa setelah makan sesuai sunah, maka kita juga bisa terjaga dari gangguan syaitan yang terkutuk.

Pada pembahasan kali ini kita akan membahas do'a Rasulullah saw. sebelum dan sesudah makan, seperti yang telah dijelaskan dalam kitab Asy-Syama-ilul Muhammadiyyah. Selain menjelaskan doa sebekum makan dan doa setelah makan  sesuai sunah, bab ini juga mengandung hadits adab makan dan minum. Adapun isinya adalah sebagai berikut :


Abu Ayyub al-Anshari r.a. bercerita :

Pada suatu hari kami berada di rumah Rasulullah saw., maka beliau menyuguhkan suatu makanan. Aku tidak mengetahui makanan yang paling besar berkahnya pada saat kami mulai makan dan tidak sedikit berkahnya di akhir kami makan.
Abu Ayyub bertanya, �Wahai Rasulullah, bagaimanakah caranya hal ini bisa terjadi?�
Rasulullah saw. bersabda, �Sesungguhnya kami membaca nama Allah waktu akan makan, kemudian duduklah seseorang yang makan tanpa menyebut nama Allah, maka makannya disertai Setan.�

Diriwayatkan oleh Qutaibah dari Ibnu Luhai�ah dari Yazid bin Abu Habib dari Rasyad bin Jandal al-Yafi�i dari Hubaib bin Aus yang bersumber dari Abu Ayyub al-Anshari r.a..

Aisyah Ummul Mukminin r.a. berkata:

Rasulullah saw. bersabda, �Bila salah seorang dari kalian makan, tapi lupa menyebut nama Allah atas makanan itu, maka hendaklah ia membaca, �Bismillahi awwalahu wa akhirahu� (Dengan nama Allah pada awal dan akhirnya).�

Diriwayatkan oleh Yahya bin Musa dari Abu Daud dari Hisyam ad-Distiwai dari Budail al-�Aqili dari �Abdullah bin �Ubaid bin �Umair dari Ummu Kultsum, yang bersumber dari �Aisyah r.a..

Keterangan :
Ummu Kultsurn binti �Uqbah bin Abu Mu�ith al-Umawiah adalah salah seorang shahabat Rasulullah saw. dan ia merupakan saudara seibu �Utsman bin �Affan.

�Umar bin Salamah r.a. bercerita:

Ia berkunjung kepada Rasulullah saw. dan kebetulan padanya ada makanan. Rasulullah saw. bersabda, �Wahai anakku, mari dekat ke mari. Lantas sebutlah nama Allah Ta'ala (Basmalah). Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang dekat padamu.�

Diriwayatkan oleh �Abdullah bin Shabbah al-Hasyimi al-Bashri dari �Abdul A�la dari Ma�mar dari Hisyam bin �Urwah dari bapaknya yang bersumber dari �Umar bin Salamah r.a..

Keterangan :
�Umar bin Salamah adalah anak tiri Rasulullah saw. dari Ummu Salamah.

 Abu Sa�id al-Khudri r.a. berkata:


Apabila Rasulullah saw. selesai makan, maka beliau membaca, �Alhamdu lillahil ladzi ath�amana wa saqana wa ja�alana muslimin� (Segala puji bagi Allah Yang memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami dan menjadikan kami orang-orang Islam).

Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan dari Abu Ahmad az-Zubairi dari Sufyan ats-Tsauri dari Abu Hasyim dari Ibnu Isma'il bin Riyah dari bapaknya (Riyah bin �Ubaid) yang bersumber dari Abu Sa�id al-Khudri r.a..

Abu Umamah r.a. bercerita:


Adapun Rasulullah saw. bila hidangan makan telah diangkat dari hadapannya, maka beliau membaca, �Alhamdu lillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira muwadda�iw wa la mustaghna �anhu rabbana� (Segala puji bagi Allah, puji yang banyak tiada terhingga. Puji yang baik lagi berkah padanya. Puji yang tidak pernah berhenti. Dan puji yang tidak akan mampu lisan menuturkannya, ya Allah Rabbal�alamin).

Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar dari Yahya bin Sa'id dari Tsaur bin Yazid dari Khalid bin Ma�dan yang bersumber dari Abu �Umamah r.a..

�Aisyah Ummul Mukminin r.a. bercerita:


Nabi saw. memakan sesuatu makanan bersama enam orang shahabatnya. Tiba-tiba datang seorang Arab dusun lalu 1a turut serta memakannya dua suap. Maka bersabdalah RasuluL lah saw., �Sekiranya ia membaca Basmalah, tentu makanan ini cukup untuk kalian semua.�

Diriwayatkan oleh Abu Bakar (Muhammad bin Abban) dari Waki� dari Hisyam ad-Distiwai dari Budail bin Maisarah al �Uqaili dari �Abdullah bin �Ubaid bin �Umair dari Ummu Kultsum yang bersumber dari �Aisyah r.a.. 

Anas bin Malik r.a. menceritakan:

Rasu1u11ah saw: bersabda, �Sesungguhnya Allah swt. meridlai hamba-Nya yang makan sesuatu makanan, kemudian ia mengucapkan puji kepada-Nya atas makanan itu. Atau minum sesuatu, lalu ia memuji-Nya atas minuman itu�.

Diriwayatkan oleh Hanad, juga oleh Mahmud bin Ghailan, keduanya menerima dari Abu Usamah, dari Zakaria bin Abu Zaidah dari Sa�id bin Abu Burdah yang bersumber dari Anas bin Malik r.a..

doa setelah makan
doa setelah makan sesuai sunnah
hadits adab makan dan minum


Demikian pembahasan mengenai do�a Rasulullah saw. sebelum dan sesudah makan. Bagi Anda yang ingin membaca semua isi kitab Asy-Syama-ilul Muhammadiyyah yang membahas lengkap, Pribadi dan Budi Pekerti Rasulullah SAW, silahkan bisa klik di sini.

Belum ada Komentar untuk "Do�a Rasulullah SAW Sebelum dan Sesudah Makan Menurut Kitab Asy-Syama-ilul Muhammadiyyah"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel